Heb je een puppy en wil je puppyles volgen?

OVEREENKOMST

LESSEN

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

BV RR-TRAININGCENTER, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Schooldreef 124 en met ondernemingsnummer 0785.948.834;

Hierna: “RR-TRAININGCENTER”;

EN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hierna: “Koper;

Hierna afzonderlijk ook: “Partij”, en gezamenlijk: “Partijen”;

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

RR-TRAININGCENTER is een onderneming gespecialiseerd in advies en dienstverlening inzake honden zoals o.m. het organiseren en aanbieden, zowel online als fysiek, van trainingen, opleidingen, cursussen, webinars (live en on demand), gedragstherapie en begeleiding, groepslessen en privélessen en hondenoppas. Zij is ook een occasionele kweker van honden. 

De Klant wenst lessen te volgen bij RR-TRAININGCENTER.

De voorwaarden van de lessen worden nader omschreven in onderhavige overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”).

WAARNA WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

ARTIKEL 1 – Voorwerp – Verplichtingen van Partijen

Partijen komen overeen dat de Klant gebruik zal maken van de diensten van RR-TRAININGCENTER door het volgen van lessen die door haar worden aangeboden en dit aan de prijzen zoals gevoegd in het overzicht als Bijlage 1 bij onderhavige Overeenkomst.

RR-TRAININGCENTER zal de door haar te verrichten verbintenissen, die het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk wordt geacht door RR-TRAININGCENTER om de toevertrouwde opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De les waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven, wordt steeds voor aanvang van de les betaald.

ARTIKEL 2 – Kennis en aanvaarding algemene voorwaarden (cf. Bijlage 1)

De algemene voorwaarden van RR-TRAININGCENTER, gevoegd als Bijlage 1 bij onderhavige Overeenkomst,  zijn van toepassing op onderhavige Onderhavige overeenkomst en maken hier integraal deel van uit (hierna: “Algemene Voorwaarden”). De Klant bevestigt uidrukkelijk kennisgenomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

ARTIKEL 3 – Online en fysieke lessen (trainingen) en/of live webinars

Door RR-TRAININGCENTER worden verschillende soorten lessen gegeven (zowel online als fysiek, zoals o.m. virtuele lessen, privélessen, pré-puppylessen, On Tour lessen en groepslessen, live webinars). 

Er wordt verwezen naar artikel 6 en artikel 15.1.1. van de Algemene Voorwaarden voor meer informatie over de specifiteiten van (de organisatie van) deze lessen.

ARTIKEL 4 – Naleving huishoudelijk reglement voor lessen (trainingen)

Er is een huishoudelijk reglement van RR-TRAININGCENTER m.b.t. de verplichtingen van de klanten, gedragsregels en niet-toegelaten gedragingen. Hiervoor wordt er verwezen naar de inhoud van artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, waarin dit terug te vinden is.

De Klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe het huishoudelijk reglement voor lessen (trainingen) strikt na te leven. 

ARTIKEL 5 – Algemeen

Duur: Deze Overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening en wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Elke Partij kan tijdens de duur van de Overeenkomst deze te allen tijde zonder motivering beëindigen met inachtname van een redelijke termijn. De Klant heeft gedurende de duur van de Overeenkomst geen enkele verplichting tot een minimumafname van lessen/webinars.

Annulering van lessen: De klant heeft het recht een inschrijving/reservatie voor een les/webinar te annuleren. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren. Er wordt verwezen naar art. 15 van de Algemene Voorwaarden.

  • Annulering vóór 24 uur voor aanvang les: geen inschrijfgeld verschuldigd;
  • Annulering binnen de 24 uur voor aanvang les en aanvang les: 100% van inschrijfgeld verschuldigd;
  • Geen aanwezigheid les (“no show”): 100% van inschrijfgeld verschuldigd;
  • Vroegtijdige verlating les: 100% van inschrijfgeld verschuldigd.

Herroepingsrecht: Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten buiten de lokalen van RR-TRAININGCENTER om, wordt er verwezen naar art. 12 van de Algemene Voorwaarden inzake het herroepingsrecht van de Klant.

Gebreken en aansprakelijkheid van RR-TRAININGCENTER: Er wordt verwezen naar art. 13 van de Algemene Voorwaarden.

Nietigheid: Elk artikel van de Overeenkomst dient te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de toepasselijke wetgeving. Eventuele nietigheid van een clausule zal niet de nietigheid van de volledige Overeenkomst met zich meebrengen. De Overeenkomst zal in dit geval worden hervormd en afgedwongen alsof de nietige clausule nooit opgenomen is geweest. Partijen zullen in dat geval tot een nieuwe overeenkomst trachten te komen waardoor zoveel mogelijk eenzelfde doelstelling of economisch evenwicht tussen partijen wordt bereikt als de niet afdwingbare bepaling bewerkstelligde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: De Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van RR-TRAININGCENTER is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de KOPER en RR-TRAININGCENTER die uit de Overeenkomst voortvloeien of hiermee enig verband houden. 

BIJLAGE(N):

  • Prijslijst
  • Algemene Voorwaarden 

§ § § §

Deze Overeenkomst werd opgesteld en ondertekend te …………………. op …………………. in 2 originele exemplaren. Elke Partij verklaart een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

RR TRAININGCENTER De Klant

(Handtekening) (Handtekening)

______________________ ______________________