Heb je een puppy en wil je puppyles volgen?

COOKIE POLICY

RR-TRAININGCENTER

I. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

RR-trainingcenter BV, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Schooldreef 124, en met ondernemingsnummer 0785.948.834 ([email protected] of 0477 56 39 55) erkent het belang van een veilige verwerking van de aan haar toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018. 

RR-trainingcenter verklaart met betrekking tot het aanwenden van cookies dan ook het volgende: 

II. Toepassingsgebied

Het cookiebeleid van RR-trainingcenter is van toepassing op de gehele website (https://rhodesian-ridgebacks.be/), alsmede op alle door RR-trainingcenter aangeboden onlinediensten waaronder mobiele of webapplicaties.

III. Wat zijn cookies en waarvoor worden zij gebruikt?

De website van RR-trainingcenter maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” (waaronder HTTP-cookies, web-cookies of browser-cookies). 

Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u de website raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte (persoonlijke) informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de website te ondersteunen en optimaliseren zodat u dit proces niet bij ieder bezoek aan de website dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren. 

Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. 

In geval van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van cookies: met name eerstepartij-cookies oftewel first party cookies en derdepartij-cookies oftewel third party cookies. 

First party cookies zijn die cookies die door RR-trainingcenter zelf beheerd worden en verbonden zijn aan de domeinnaam van de website. 

Deze cookies zullen doorgaans bedoeld zijn om de website te laten functioneren en bepaalde instellingen van de gebruiker te onthouden met het oog op een herhaald bezoek. 

Third party cookies daarentegen zijn cookies geplaatst op de website van RR-trainingcenter die door derde partijen beheerd worden. 

Onder beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden (i.e. cookies die slechts gedurende het bezoek op de website actief zijn en na het beëindigen van de sessie of het sluiten van uw browser verdwijnen) als permanente cookies (i.e. cookies die gegevens opslaan op uw computer, laptop, tablet of smartphone en hier enige tijd bewaard worden) terug te vinden zijn.  

Afhankelijk van de categorie en het soort cookie worden er volgende gegevens verzameld: IP adres, browsergegevens, locatie, naam en voornaam, taal en enig andere persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te delen tijdens het bezoek aan de website. 

Al deze gegevens kunnen in het kader van de AVG als identificeerbare persoonsgegevens gecatalogeerd worden. Voor meer informatie rond het verwerken van persoonsgegevens kan u steeds het privacybeleid op de website van RR-TRAININGCENTER raadplegen. 

Voor een optimaal gebruik van de website (https://rhodesian-ridgebacks.be/) is het aangeraden cookies te aanvaarden of activeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. RR-trainingcenter streeft er immers naar om uw gebruikerservaring te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren en de hier aanwezige inhoud af te stemmen op uw noden. Voor deze laatste doeleinde is het in kaart brengen van uw surfgedrag mogelijk. 

De (persoons)gegevens waarvan RR-trainingcenter via first party-cookies kennis krijgt, worden daarnaast enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier, worden via een veilige verbinding doorgestuurd tussen uw browser en de server. RR-trainingcenter kan daarentegen geen garanties bieden voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die via third party-cookies geregistreerd worden. Hiervoor kan u dan ook best het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij consulteren. 

Indien u er toch voor opteert het gebruik van cookies te beperken of te weigeren, kan het zijn dat u bepaalde voorkeuren of gegevens bij elk bezoek aan de website opnieuw dient op te geven. Tevens is het mogelijk dat de toegang tot en de functionaliteit van de webpagina beperkt wordt. Voor meer informatie kan u terecht onder hoofdstuk VII.

IV. Soorten cookies

Cookies, zoals wanneer beheerd door RR-trainingcenter als door derden, kunnen doorgaans onderverdeeld worden in volgende soortcategorieën: 

 • Noodzakelijke cookies: onder deze categorie vallen alle cookies noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de website (vb. het registreren van het type browser om de weergave van de website hier op aan te passen, het verdelen van de belasting van de website, het faciliteren van betalingen via de webshop, het voorzien van een mogelijkheid tot reactie en/of interactie door de gebruiker); 
 • Functionele cookies:  hiertoe behoren cookies die geprogrammeerd zijn om de  voorkeuren van de websitegebruiker te bewaren met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring doordat de gebruiker niet verplicht wordt om diens gegevens of voorkeuren per bezoek opnieuw kenbaar te maken (vb. het bewaren van inloggegevens of taalvoorkeuren); 
 • Analytische of tracking cookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent het websiteverkeer door middel van statistieken op basis waarvan optimalisatie van de website mogelijk gemaakt wordt (vb. registreren en analyseren van de duurtijd van het bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop een bezoeker op de website terecht komt); 
 • Marketing of advertentie cookies: cookies van deze categorie kunnen op bepaalde websites aanwezig zijn om een gebruikersprofiel samen te stellen waar de domeinbeheerder gebruik van kan maken om in gepersonaliseerde advertenties of reclame te voorzien afgestemd op de persoonlijke interesses en voorkeuren van de websitebezoeker; 
 • Sociale media cookies: onder deze categorie vallen cookies die een integratie en inbedding van elementen van socialenetwerksites zoals Instagram, Facebook of Youtube op de website mogelijk maken (vb. plugin, pixels en gelijkaardige technologieën). Het kan hierbij gaan om informatie of inhoud die bij deze derde partijen opgeslagen is en via de website getoond wordt; 

V. Aanwezige cookies op https://rhodesian-ridgebacks.be/:  

Cookie

Categorie

Soort

Doel

Bewaartermijn

YSC

Third party

Marketing cookie 

Geplaatst door YouTube om het gebruik van embedded services bij te houden. 

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Third party

Marketing Cookie

Geplaatst door YouTube om de bandbreedte te meten en te bepalen of de gebruiker de nieuwe of de oude afspeelinterface krijgt. 

5 maanden, 27 dagen 

CONSENT

Third Party 

Analytische cookie

Geplaatst door YouTube via ingesloten YouTubevideo’s om anonieme statistische gegevens te registreren. 

2 jaar

Elementor

First party 

Noodzakelijke cookie

Gebruikt door het WordPress-thema van de website. Het stelt de eigenaar van de website in staat om de inhoud van de website in real-time te implementeren of te wijzigen. 

Nooit

RR-trainingcenter tracht de aanwezige cookies naar best vermogen te monitoren en deze lijst te actualiseren waar nodig. Mochten er toch nog bijkomende cookies waarneembaar zijn op de website, neem dan zeker contact op met RR-trainingcenter ([email protected] of 0477 56 39 55) voor meer inlichtingen, dan wel met de derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn. 

VI. Rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG): 

 • Recht op inzage; 
 • Recht op rechtzetting; 
 • Recht op beperking van verwerkingen; 
 • Recht op bezwaar; 
 • Recht op gegevenswissing; 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;  

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan u steeds terugvinden in het privacybeleid op de website van RR-trainingcenter.   

RR-trainingcenter behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betrekking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren. 

RR-trainingcenter tracht uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen beschikt RR-trainingcenter over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokkene (artikel 12.3 AVG).  

VII. Het beperken of blokkeren van cookies 

Wenst u een wijziging aan te brengen in de toegestane cookies, het gebruik van cookies helemaal af te wijzen of reeds bestaande cookies te verwijderen, dan kan u uw voorkeur kenbaar maken tijdens het bezoek aan de website via de aanwezige cookiebanner. In de mate van het mogelijke wordt u de mogelijkheid verschaft om uw voorkeur per type cookie weer te geven, behoudens wanneer uw toestemming hiervoor niet mogelijk is gelet op het type cookie. Eenmaal u uw voorkeur heeft doorgegeven, wordt deze keuze onthouden bij volgende bezoeken aan de website en/of applicaties door het gebruik van een functionele cookie. 

Daarnaast is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de aanwezige cookies te blokkeren door middel van het aanpassen van uw browserinstellingen. De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van het type browser dat u hanteert. 

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen 
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=nl_NL 

De specifieke cookies van Google Analytiscs, waarbij er gegevens van uw websitebezoek geregistreerd en doorgegeven worden aan Google Inc., kan u mogelijks beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Let wel: het gebruik door RR-trainingcenter van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van de website kan compromitteren en zijn aldus niet onderhavig aan toestemming van de websitebezoeker. Ook wanneer er op anonieme wijze persoonsgegevens verzameld worden, is er geen toestemming vereist.

VIII. Gegevensbeschermingsbeleid van RR-trainingcenter

Naast het gebruik van cookies op de website, kan er door RR-trainingcenter ook op een andere wijze persoonsgegevens verzameld worden. Bijvoorbeeld wanneer u als gebruiker gebruik maakt van het contactformulier op de website. Deze handeling gaat uit van uw toestemming tot het verwerken van de opgegeven persoonsgegevens (artikel 6.1. a) AVG).

Om die reden raden wij aan tevens het privacybeleid te consulteren. Hier wordt nader ingegaan op de verzamelde persoonsgegevens, de doelstelling, de draagwijdte van het gebruik, de gehanteerde bewaartermijn en uw rechten als betrokkene.

IX. Wijziging van het cookiebeleid

RR-trainingcenter behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan de website voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving ter zake. 

Wijzigingen zullen steeds gepubliceerd worden op de website (https://rhodesian-ridgebacks.be/) en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien uw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal u hier uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden. 

X. Toepasselijk recht 

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van RR-trainingcenter zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van RR-trainingcenter om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene. 

XI. Vragen of opmerkingen? 

RR-trainingcenter tracht u in haar beleid op een zo transparant mogelijke wijze wegwijs te maken in het gebruik van cookies op de website. Heeft u toch nog vragen, opmerkingen of klachten na het lezen van dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met RR-trainingcenter op één van volgende wijzen: 

 • Telefonisch: 0477 56 39 55
 • Per mail: [email protected]
 • Per brief: 2400 Mol, Schooldreef 124

RR-trainingcenter stelt alles in het werk om uw vraag of opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie of klachtenbehandeling kan u daarnaast ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Het cookiebeleid van RR-trainingcenter werd laatst gewijzigd op 18/08/2022